ﻓﺮم ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺮﻓﻪ

ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ(*)
ورودی نامعتبر است

نام مدیر عامل(*)
ورودی نامعتبر است

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ(*)
ورودی نامعتبر است

ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺮﻓﻪ(*)
ورودی نامعتبر است

ﻣﺘﺮاژﻏﺮﻓﻪ(*)
ورودی نامعتبر است

ﻃﻮل ﻏﺮﻓﻪ(*)
ورودی نامعتبر است

ﻋﺮض ﻏﺮﻓﻪ(*)
ورودی نامعتبر است

ﻣﺤﺼﻮﻻت(*)
ورودی نامعتبر است

اﺑﻌﺎد ﻣﺤﺼﻮﻻت(*)
ورودی نامعتبر است

ﺷﻌﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ(*)
ورودی نامعتبر است

رﻧﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ(*)
ورودی نامعتبر است

رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﺎردرﻏﺮﻓﻪ(*)
ورودی نامعتبر است

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻏﺮﻓﻪ(*)
ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

متریال کف غرفه
ورودی نامعتبر است

اﻃﺎﻋﺎت VIP(*)
ورودی نامعتبر است

ﺗﻌﺪاد و متراژ تقریبی را ذکر فرمایید.

اﻃﺎﻋﺎت CIP(*)
ورودی نامعتبر است

ﺗﻌﺪاد و متراژ تقریبی را ذکر فرمایید.

بودجه(*)
ورودی نامعتبر است

میزان بودجه تقریبی را ذکر نمایید.

تعداد ﭘﻮﺳﺘﺮ(*)
ورودی نامعتبر است

آرم و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ(*)
ورودی نامعتبر است

ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز(*)
ورودی نامعتبر است

ﺳﺎﯾﺮﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮردﻧﯿﺎز(*)
ورودی نامعتبر است

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ درﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ(*)
ورودی نامعتبر است

تلفن تماس
ورودی نامعتبر است

شماره فکس(*)
ورودی نامعتبر است

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر است

پست الکترونیک
ورودی نامعتبر است

ارسال فایل ضمیمه
ورودی نامعتبر است

توضیحات(*)
ورودی نامعتبر است

ﻟﻄﻔﺎ" ﻟﻮﮔﻮي ﺷﺮﮐﺖ و ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻼن ﻏﺮﻓﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮔﺮدد.